WhatsApp

Auto verkopen: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een reeks regels en bepalingen die van toepassing zijn op een commerciële transactie of dienst. Deze regels kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van de transactie, zoals betaling, levering, garantie, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, en meer. Algemene voorwaarden worden vaak gebruikt door bedrijven om hun rechten en verplichtingen te beschermen en om te voorzien in een werkbare oplossing in geval van een geschil.

In het geval van een auto-dealer, kunnen algemene voorwaarden onder andere betrekking hebben op de verkoop van voertuigen, de garantie op een voertuig, de verkoopvoorwaarden, de levering, betaling, annulering, retourbeleid, en de verwerking van persoonsgegevens. Het is belangrijk om de algemene voorwaarden te lezen en te begrijpen voordat u een auto koopt, om te begrijpen welke rechten en verplichtingen u heeft en om ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met de voorwaarden.

Vereisten: Algemene voorwaarden Dealerdirect // ikwilvamyautoaf.be

Artikel 1: Definities

 • Dealerdirect verkoop: Dealerdirect BVBA is geregistreerd bij de KBO onder registratienummer 0839.741.272. De maatschappelijke zetel is gevestigd aan Kolonel Begaultlaan 1A/51, 3012 Leuven. Dealerdirect treedt op als gebruiker en uitvoerder van deze algemene voorwaarden, die ook van toepassing zijn op de online verkoopsite.
 • Bod: Biedingen van bieders op de veilingsite via telefoon en e-mail.
 • Bieder: Een erkend autobedrijf, zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon.
 • Koper: Een erkende autodealer, zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon, wiens aanbod door de verkoper is geaccepteerd.
 • Aanbieder: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een voertuig aanbiedt op de verkoopwebsite.
 • Verkoper: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een voertuig aanbiedt en biedingen accepteert op de verkoopsite.
 • Klant: Een natuurlijke persoon wiens gedrag niet binnen handel, bedrijf, ambacht of beroep valt zoals gedefinieerd door het Economisch Wetboek.
 • Voertuig: Personen- of bedrijfsvoertuigen, campers, caravans en miniatuurauto's die te koop worden aangeboden op verkoopsites.
 • Veel: Voertuigen die zijn opgenomen in Sales Site Management en die door Dealerdirect een uniek lotnummer hebben gekregen.
 • Verkooplocatie: Een autoverkoopwebsite die wordt geëxploiteerd door Dealerdirect en bieders en verkopers een platform biedt om voertuigen te verkopen. Dit omvat onder andere de website www.auto-verkopen-belgie.com.
 • Handel: De koper verbindt zich om het voertuig van de verkoper over te nemen en een overeengekomen prijs aan de verkoper te betalen. De verkoper verbindt zich om het voertuig aan de koper te leveren, tenzij het voertuig afwijkt van de online of telefonisch verstrekte beschrijving. Er is geen tijdslimiet voor de transactie, evenals de wederzijdse verplichtingen die daarbij horen.
 • Belasting: Geschatte grondwaarde ten opzichte van biedingen van bieders.
 • Tegenpartij: Een natuurlijke of rechtspersoon die een voertuig aanbiedt/heeft aangeboden op de verkoopwebsite van Dealerdirect en mogelijk een bod heeft geaccepteerd.
 • Partij: Dealerdirect, leveranciers, verkopers of tegenpartijen.
 • Bemiddelingsovereenkomst: Een overeenkomst tussen Dealerdirect en de tegenpartij, leverancier of verkoper, zoals beschreven in artikel 4.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde in te zien, te printen of te downloaden op de verkoopwebsite.

2. Dealerdirect behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Consumenten kunnen de bemiddelingsovereenkomst opzeggen na de wijzigingen zoals vermeld in de Art Terms 4.6.

3. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 15 september 2017, zijn van kracht vanaf die datum en vervangen alle eerdere versies.

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de exploitatie van de verkoopsite, de diensten aangeboden door Dealerdirect, alle taxaties, bemiddelingen, overeenkomsten en andere verplichtingen die direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Dealerdirect en het gebruik van de verkoopsite en het serviceprotocol.

5. Eventuele andere voorwaarden van de aanbieder en verkoper worden uitdrukkelijk afgewezen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang.

6. De wederpartij die deze algemene voorwaarden eerder heeft toegepast, wordt geacht deze ook toe te passen op het daaropvolgend gebruik van de verkoopwebsite, de diensten van Dealerdirect en de daarmee verband houdende overeenkomsten, beoordelingen, bemiddelingen en andere toezeggingen, zelfs als deze niet altijd expliciet (opnieuw) zijn overeengekomen.

7. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Indien nodig zullen de partijen onderhandelen en nieuwe voorwaarden overeenkomen ter vervanging van nietige of niet-afdwingbare voorwaarden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke voorwaarden in acht worden genomen.

8. Individuele afwijkingen van de voorwaarden, inclusief aanvullingen of uitbreidingen, zijn slechts bindend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beide partijen.

9. Het niet afdwingen van naleving van deze voorwaarden door Dealerdirect houdt niet in dat de bepalingen niet van kracht zijn of niet geldig zijn.

 • Dealerdirect Privacyverklaring

 • Auto verkopen: Hier heb je hulp

Auto verkopen?

“ Zo helpen we elkaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken..”

Sergej Dergatsjev
Sergej Dergatsjev, Zaakvoerder
Auto verkopen: Algemene voorwaarden